Marathi Abhimaan Geet Lyrics / लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी

Published by Uma on

Marathi Abhimaan Geet Lyrics In Marathi

लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी
जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी
धर्म पंथ जात एक जाणतो मराठी
एवढ्या जगात माय मानतो मराठी
बोलतो मराठी, ऐकतो मराठी
जाणतो मराठी, मानतो मराठी

आमुच्या मनामनांत दंगते मराठी
आमुच्या रगारगात रंगते मराठी
आमुच्या उराउरांत स्पंदते मराठी
आमुच्या नसानसांत नाचते मराठी

आमुच्या पिलापिलांत जन्मते मराठी
आमुच्या लहानग्यांत रांगते मराठी
आमुच्या मुलांमुलीत खेळते मराठी
आमुच्या घराघरांत वाढते मराठी

आमुच्या कुलाकुलात नांदते मराठी
येथेल्या फुलाफुलांत हासते मराठी
येथल्या दिशादिशांत दाटते मराठी
येथल्या नगानगात गर्जते मराठी

येथल्या दरीदरीत हिंडते मराठी
येथल्या वनावनात गुंजते मराठी
येथल्या तरुलतात साजते मराठी
येथल्या कळीकळीत लाजते मराठी

येथल्या नभामधून वर्षते मराठी
येथल्या पिकांमधून डोलते मराठी
येथल्या नद्यांमधून डोलते मराठी
येथल्या चराचरांत राहते मराठी

Marathi Abhimaan Geet Lyrics In English

Laabhale amhaas bhaagy bolato maraathhi 
Jaahalo kharech dhany aikato maraathhi
Dharm pnth jaat ek jaanato maraathhi
Ewadhya jagaat maay maanato maraathhi
Bolato maraathhi, aikato maraathhi
Jaanato maraathhi, maanato maraathhi

Amuchya manaamanaant dngate maraathhi
Amuchya ragaaragaat rngate maraathhi
Amuchya uraauraant spndate maraathhi
Amuchya nasaanasaant naachate maraathhi

Amuchya pilaapilaant janmate maraathhi
Amuchya lahaanagyaant raangate maraathhi
Amuchya mulaanmulit khelate maraathhi
Amuchya gharaagharaant waadhate maraathhi

Amuchya kulaakulaat naandate maraathhi
Yethelya fulaafulaant haasate maraathhi
Yethalya dishaadishaant daatate maraathhi
Yethalya nagaanagaat garjate maraathhi

Yethalya daridarit hindate maraathhi
Yethalya wanaawanaat gunjate maraathhi
Yethalya tarulataat saajate maraathhi
Yethalya kalikalit laajate maraathhi

Yethalya nabhaamadhun warshate maraathhi
Yethalya pikaanmadhun dolate maraathhi
Yethalya nadyaanmadhun dolate maraathhi
Yethalya charaacharaant raahate maraathhi


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *