Skip to content

Aggobai Dhaggobai Kavita Lyrics in Marathi | Balgeet | अग्गोबाई ढग्गोबाई / अग बाई ढग बाई मराठी कविता

Here the famous Marathi Balgeet Aggobai DhaggobaiAg Bai Dhag Bai Poem written by Salil Kulkarni. अग्गोबाई ढग्गोबाई / अग बाई ढग बाई मराठी बालगीत पूर्ण कविता वाचा.

अग्गोबाई ढग्गोबाई, अग्गोबाई ढग्गोबाई कविता पूर्ण माहिती

  • गीत : संदीप खरे
  • संगीत : सलील कुलकर्णी
  • स्वर : सलील कुलकर्णी , संदीप खरे
  • अल्बम : अग्गोबाई ढग्गोबाई

Aggobai Dhaggobai Lyrics in Marathi । अग्गोबाई ढग्गोबाई मराठी मध्ये

अग्गोबाई ढग्गोबाई, अग्गोबाई ढग्गोबाई
अग्गोबाई ढग्गोबाई, अग्गोबाई ढग्गोबाई
अग्गोबाई ढग्गोबाई लागली कळ
ढगाला उन्हाची केवढी झळ
अग्गोबाई ढग्गोबाई लागली कळ
ढगाला उन्हाची केवढी झळ
थोडी न् थोडकी लागली फार
थोडी न् थोडकी लागली फार
डोंगराच्या डोळ्याला पाण्याची धार

अग्गोबाई ढग्गोबाई
अग्गोबाई ढग्गोबाई लागली कळ
ढगाला उन्हाची केवढी झळ
थोडी न् थोडकी लागली फार
थोडी न् थोडकी लागली फार
डोंगराच्या डोळ्याला पाण्याची धार

अग्गोबाई ढग्गोबाई, अग्गोबाई ढग्गोबाई
अग्गोबाई ढग्गोबाई, अग्गोबाई ढग्गोबाई

वारा-वारा, गरागरा, सो-सो-सूम्
ढोल्या-ढोल्या ढगात ढुम-ढुम-ढुम

अग्गोबाई ढग्गोबाई

वारा-वारा, गरागरा, सो-सो-सूम्
ढोल्या-ढोल्या ढगात ढुम-ढुम-ढुम
वीजबाई अशी काही तोऱ्यामधे खडी
वीजबाई अशी काही तोऱ्यामधे खडी
आकाशाच्या पाठीवर चमचम छडी

अग्गोबाई ढग्गोबाई
अग्गोबाई ढग्गोबाई लागली कळ
ढगाला उन्हाची केवढी झळ
थोडी न् थोडकी लागली फार
थोडी न् थोडकी लागली फार
डोंगराच्या डोळ्याला पाण्याची धार

अग्गोबाई ढग्गोबाई, अग्गोबाई ढग्गोबाई
अग्गोबाई ढग्गोबाई, अग्गोबाई ढग्गोबाई

खोल-खोल जमिनीचे उघडून दार
बुडबुड बेडकाची बडबड फार

अग्गोबाई ढग्गोबाईखोल-खोल जमिनीचे उघडून दार
बुडबुड बेडकाची बडबड फार
डुंबायला डबक्याचा करूया तलाव
डुंबायला डबक्याचा करूया तलाव
साबू-बिबु नको थोडा चिखल लगाव

अग्गोबाई ढग्गोबाई
अग्गोबाई ढग्गोबाई लागली कळ
ढगाला उन्हाची केवढी झळ
थोडी न् थोडकी लागली फार
थोडी न् थोडकी लागली फार
डोंगराच्या डोळ्याला पाण्याची धार

अग्गोबाई ढग्गोबाई, अग्गोबाई ढग्गोबाई
अग्गोबाई ढग्गोबाई, अग्गोबाई ढग्गोबाई
अग्गोबाई ढग्गोबाई, अग्गोबाई ढग्गोबाई

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *